บทที่ 1

posted on 18 Nov 2008 00:45 by kageshiyo
สรุปบทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 
 
ข้อมูลและสารสนเทศ

 

  ข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงต่าง ๆ แทนด้วยตัวเลข ภาษา หรือสัญลักษณ์ ที่ยังไม่มีการปรุงแต่ง หรือประมวล

ตัวอย่าง เช่น     จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่  1   หรือ คะแนนสอบวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษา  เป็นต้น

                สารสนเทศ  หมายถึง  

     1.  การรวบรวมข้อมูลที่หน่วยงานนั้นผลิตขึ้นและจากแหล่งภายนอก ซึ่งจำเป็นต่อหน่วยงานนั้น ๆ

     2.  การจัดกระทำข้อมูลนั้น ๆ โดยแปลงให้เป็นข้อสนเทศที่พร้อมจะใช้ประโยชน์ได้

     3.  การจัดให้มีระบบเก็บข้อมูลอยู่เสมอ  เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ถูกต้อง และทันสมัยอยู่เสมอ

      สารสนเทศ เป็นสิ่งที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน การตัดสินใจ การคาดการณ์ในอนาคตได้  สารสนเทศอาจแสดงในรูปของข้อความ ตาราง แผนภูมิ หรือรูปภาพ

ในปัจจุบัน ข้อมูลและสารสนเทศมีความสำคัญต่อการนำไปใช้ในการตัดสินใจ  ดังนั้น การจักการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ จึงเป็นหัวใจที่สำคัญของการประกอบธุรกิจ และการดำเนินชีวิต

                นอกจากคำว่า ข้อมูลและสารสนเทศแล้ว ยังมีคำว่า ความรู้  “Knowledge” มีความหมายดังนี้

     คือการรับรู้ และความเข้าใจสารสนเทศ จนถึงระดับที่สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ได้  คือ มีความเข้าใจ Understanding ในองค์ประกอบต่าง ๆ จนอาจสร้างเป็นทฤษฎี หรือ แบบจำลองทางความคิด และสามารถนำไปใช้ เพื่อแก้ปัญหาในการดำเนินงานได้

 

               

 

 

ระบบและระบบสารสนเทศ

                ระบบ (System) คือ กลุ่มของส่วนประกอบย่อยต่าง ๆ ที่มีการทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีส่วนประกอบดังนี้ คือ   การนำเข้าสู่ระบบ (Input)  การประมวลผล (Process)  ผลลัพธ์ (Output) และการให้ข้อมูลสะท้อนกลับ  (Feedback)

            ระบบสารสนเทศ  Information System  เป็นการนำองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันของระบบมาใช้ในการรวบรวม บันทึกประมวลผล และแจกจ่ายสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผน ควบคุม จัดการ และสนับสนุนการตัดสินใจ

                ในกระบวนการ การทำงานของสารสนเทศ ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ดังนี้

     1.  การนำเข้าสู่ระบบบ เช่น กรณีการคำนวนเกรดเฉลี่ยของนักศึกษา เกรดแต่ละรายวิชาของนักศึกษาจะต้องได้มาจากผู้สอนก่อน เพื่อนำไปคำนวนเกรดเฉลี่ยเป็นต้น

     2.  การประมวลผล คือ การนำเอาทรัพยากรที่ได้มาปรับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปที่มีความหมายเพื่อใช้ประโยชน์ ในการตัดสินใจ วางแผน ควบคุม และดำเนินการต่าง ๆ อาจทำด้วยมือ  Manual  หรือ จะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ก็ได้ เช่น การคำนวนดอกเบี้ยเงินฝาก การคำนวนภาษี เป็นต้น

     3.  ผลลัพธ์  เป็นผลผลิตที่ได้จากการประมวลผล จะอยู่ในรูปแบบของเอกสาร หรือรายงานสารสนเทศ เช่น  เช็คเงินเดือน  รายงานยอดขาย  เป็นต้น

                นอกจากนั้น การส่งข้อมูลสะท้อนกลับ  (Feedback) เป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลไปปรับปรุง การนำเข้าข้อมูลและกิจกรรมการประมวลผล

                ข้อมูลสะท้อนกลับมีความสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร เช่น ผลลัพธ์ที่ได้พบว่าจำนวนสินค้าในคลังมีเพียงเล็กน้อย ผู้บริหารสามารถที่จะให้ข้อมูลกลับแก่พนักงาน เพื่อสั่งสินค้าเพิ่มในคลังสินค้า  ในกรณี ดังกล่าวนี้ ข้อมูลสะท้อนกลับสามารถช่วยแก้ปัญกาและเตือนผู้บริหารว่า สินค้านั้นใกล้หมดแล้ว เป็นต้น

 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management information System : MIS)

            เป็นระบบที่ให้ข้อมูลหรือสารสนเทศ ที่สัมพันธ์กับการดำเนินงานขององค์การ

     MIS หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลและการสร้างสารสนเทศขึ้นมาเพื่อ ช่วยในการตัดสินใจ  การประสานงาน  การควบคุม  นอกจากนั้นยังช่วยผู้บริหารและพนักงาน ในการวิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหา และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ โดย MIS  จะต้องใช้อุปกรณ์ ทาง คอมพิวเตอร์  (Hardware) และโปรแกรม (Software) ร่วมกับผู้ใช้ (Peopleware) เพื่อก่อให้เกิดความสำเร็จในการได้มายังซึ่งสารสนเทศที่มีประโยชน์

 สาเหตุที่ทำให้เกิดสารสนเทศ

                1.  พัฒนาการของความรู้ สิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จะทำให้เกิดสารสนเทศด้วย

                2.  พัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สามารถนำมาใช้ในการผลิตสารสนเทศได้สะดวกและ รวดเร็วขึ้น

                3.  การพัฒนาด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ช่วยอำนวยความสะดวกในการเผยแพร่สารสนเทศ

                4.  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการพิมพ์ ช่วยให้ปริมาณของสารสนเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

                5.  ความจำเป็นในการใช้สารสนเทศ  เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และตอบสนองความต้องการใน ชีวิตปัจจุบัน

 

ลักษณะของสารสนเทศ

            คุณลักษณะของสารสนเทศที่ดี มีดังนี้

                                1.  ถูกต้องแม่นยำ  (Accurate)

                        2.  สมบูรณ์ครบถ้วน  (Complete)

                        3.  เข้าใจง่าย  (Simple)

                                4.  ทันต่อเวลา  (Timely)

                                5.  เชื่อถือได้  (Reliable)

                        6.  คุ้มราคา  (Economical)

                        7.  ตรวจสอบได้  (Verifiable)

                                8.  ยืดหยุ่น  (Flexible)

                        9.  สอดคล้องกับความต้องการ  (Relevant)

                                10.  สะดวกในการเข้าถึง

                                11.  ปลอดภัย  (Secure)

 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์        

    ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 6 ส่วน ดังนี้

                1.  ฮาร์ดแวร์  (Hardware)

            2.  ซอฟต์แวร์  (Software)

                3.  ข้อมูล  (Data)

                4.  การสื่อสารและเครือข่าย  (Telecommunication)

                5.  กระบวนการทำงาน  (Procedure)

                6.  บุคลากร  (People)

 

 ความสำคัญของระบบสารสนเทศ

                ความสำคัญของระบบสารสนเทศซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการนำระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ มีดังนี้

                1.  การท้าทายของเศรษฐกิจโลก

                2.  การแข่งขันทางการค้า

                3.  การขยายเครือข่ายทางการค้า 

                4.  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ             

  

                                                       

 

   ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ                                                   

                1.  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

                2.  ช่วยสร้างทางเลือกในการแข่งขัน

                3.  ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ 

                4.  ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต    

 

 

edit @ 18 Nov 2008 00:51:30 by kageshiyo

edit @ 18 Nov 2008 08:52:05 by kageshiyo

edit @ 21 Jan 2009 00:47:12 by kageshiyo

edit @ 22 Jan 2009 13:28:22 by kageshiyo

edit @ 28 Jan 2009 11:55:41 by kageshiyo

edit @ 28 Jan 2009 12:03:37 by kageshiyo

edit @ 28 Jan 2009 12:04:32 by kageshiyo

edit @ 28 Jan 2009 12:05:13 by kageshiyo

edit @ 28 Jan 2009 12:08:39 by kageshiyo

edit @ 28 Jan 2009 12:22:12 by kageshiyo

edit @ 28 Jan 2009 12:23:32 by kageshiyo

Comment

Comment:

Tweet

embarrassed open-mounthed smile

#3 By (119.42.76.34) on 2010-06-22 09:52

confused smile sad smile angry smile

#2 By (125.27.91.165) on 2009-02-15 11:29

ดีจังเลย

#1 By เก้าซ่าส์ (222.123.129.77) on 2008-11-19 13:46