บทที่ 2

posted on 21 Jan 2009 00:10 by kageshiyo
สรุป บทที่  2  การบริหารทรัพยากรคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ 

 

วงจรการทำงานของคอมพิวเตอร์

 

มีขั้นตอนการทำงาน 4 ขั้นตอน

           1. รับข้อมูล (Input) ทำหน้าที่รับข้อมูลเพื่อนำไปประมวลผล  เช่น แป้นพิมพ์  เมาส์  สแกนเนอร์ ไมโครโฟน  กล้องดิจิทัล  เป็นต้น 

         2. ประมวลผล (Process)  คอมพิวเตอร์รับข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้ว จะทำการประมวลผลตามโปรแกรม

หรือคำสั่งที่กำหนด เช่น  การคำนวณเกรดเฉลี่ย เป็นต้น

          3. แสดงผล (Output) จะแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลไปยังหน่วยแสดงผล ได้แก่ จอภาพ

 (Moniter) ลำโพง (Speaker) และเครื่องพิมพ์ (Printer) เป็นต้น

         4. จัดเก็บข้อมูล (Storage) ทำการจัดเก็บข้อมูลลงในอุปกรณ์เก็บข้อมูล (Storage Medium) เช่น ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) แผ่นซีดีรอม (CD-ROM) และ USB Flash Drive เป็นต้น

ประเภทของคอมพิวเตอร์

         โดยทั่วไปนิยมจำแนกประเภทคอมพิวเตอร์เป็น 7 ประเภท

         1. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Supercomputer) เป็น คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุดจึงมีราคาสูงมาก  ตัวอย่างการใช้คอมพิวเตอร์ประเภทนี้ เช่น องค์การนาซ่า (NASA) หรือ บริษัท  General Motors  เป็นต้น

         2. คอมพิวเตอร์เมนเฟรม  (Mainframe Computer) เป็น คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพรองจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ใช้ในองค์กร เช่น  งานธนาคาร  การจองตั๋วเครื่องบิน

         3. มินิคอมพิวเตอร์ ( Mid-renge Computer/Server) เป็น คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานในด้านความเร็วและความสามารถในการจัด เก็บข้อมูลน้อยกว่าเมนเฟรม แต่สูงกว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop Computer)

         4. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop Computer) เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer หรือ PC) ที่ มีขนาดเล็กเหมาะกับโต๊ะทำงานในสำนักงาน สถานศึกษา และที่บ้าน

         5. โน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์  (Laptop Computer) เป็น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มีขนาดเล็ก บาง และน้ำหนักเบา เหมาะแก่การพกพาไปใช้ในได้ทุกที่

         6. คอมพิวเตอร์พกพาขนาดฝ่ามือ  ป็นอุปกรณ์ที่เรียกกันทั่วไป ว่าพีดีเอ (PDA) ซึ่งย่อมาจากคำว่า Personal Digital Assistant ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สามารถจัดการข้อมูลส่วนบุคคล จดบันทึก ปฏิทินนัดหมาย เครื่องคิดเลข ตลอดจนการใช้งานอินเทอร์เน็ต

         7. คอมพิวเตอร์แบบฝัง  (Embedded Computer) เป็น คอมพิวเตอร์ที่ฝังอยู่ในอุปกรณ์ต่าง ๆ นิยมนำมาใช้ทำงานเฉพาะด้าน เช่น เครื่องเล่นเกม ระบบเติมน้ำมันอัตโนมัติ โทรศัพท์มือถือ และตู้ร้องเพลงคาราโอเกะ เป็นต้น

 

เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์

                ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ (Hardware) หมายถึง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต่อพ่วงเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้แก่ โมเด็ม เครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์ และลำโพง

ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 6 ส่วนคือ

         1.  อุปกรณ์รับข้อมูล (Input  Devices) ได้แก่ แป้นพิมพ์ (Key board) เมาส์ (Mouse) กล้องดิจิทัล (Digital Camera) สแกนเนอร์ (Scanner) ไมโครโฟน (Microphone)  เป็นต้น 

         2.  หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วนคือ หน่วยควบคุม (Control Unit)   หน่วยคำนวณและตรรกะ (Arithmetic / Logic Unit : ALU)

         3.  หน่วยความจำ (Memory)  มี  3 ประเภท  คือ    แรม  รอม  ซีมอส

         4.  อุปกรณ์แสดงผล (Output Devices) เช่นเครื่องพิมพ์   และจอภาพ

         5.  อุปกรณ์การสื่อสาร (Communication Devices)

         6.  อุปกรณ์เก็บข้อมูลสำรอง  (Storage Device)

 

 

 

 

edit @ 22 Jan 2009 13:32:32 by kageshiyo

edit @ 22 Jan 2009 15:04:11 by kageshiyo

edit @ 22 Jan 2009 15:07:58 by kageshiyo

edit @ 22 Jan 2009 15:10:09 by kageshiyo

edit @ 28 Jan 2009 14:11:27 by kageshiyo

Comment

Comment:

Tweet

5 5 5 พี่แอน เอารูปสิงโตทะเลมาลงก๋า

กลิ้งได้ก่อนิ

#1 By Zigmagirl on 2009-01-23 13:57