บทที่ 5

posted on 25 Jan 2009 00:44 by kageshiyo
  
อินเตอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็ทรอนิกส์ 

 

ประวัติและความเป็นมาของอินเตอร์เน็ต

พัฒนามาจากโครงการวิจัยทางการทหารของกระทรวงกลาโหมของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาคือ Advanced Research Projects Agency (ARPA)

ในปี  ..   1969  (พ.ศ. 2512)

อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

ใช้อินเทอร์เน็ตครั้งแรกในปีพ.. 2530 ที่  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดย

ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการIDP (The International Development Plan)เพื่อ

ให้สามารถติดต่อสื่อสารทางอีเมลกับมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นในออสเตรเลียได้

 ต่อมาในปี พ.. 2535 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยง

เข้ากับเครือข่ายยูยูเน็ต (UUNET) ของบริษัท ยูยูเน็ตเทคโนโลยีจำกัด ตั้งอยู่ที่

รัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  ..2535  ศูนย์เทคโนโลยอิเลกทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์แห่งชาติ  (NECTEC) ได้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์

ของสถาบันการศึกษาของรัฐโดยมีชื่อว่า  เครื่อข่ายไทยสาร(Thai Social/Scientific Academic

and Research Network : ThaiSARN)

 

การแทนชื่อที่อยู่ของอินเทอร์เน็ต (Internet Address)

 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้อินเทอร์เน็ต จะติดต่อกันโดยใช้มาตรฐานการเสื่อสาร หรือโปรโตคอลที่ซีพี/ไอพี (Transmission Control Protocol/Internet Protocol หรือ TCP/IP) เช่นเดียวกับการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ เมื่อจะส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์จำเป็นที่จะต้องมีหมายเล็กประจำตัว เรียกว่า IP Address ซึ่งประกอบด้วยชุดของตัวเลข 4 ชุด ขนาด 8 บิตเท่ากันทุกชุดรวมกันเป็นหมายเลข IP ขนาด 32 บิต เรียกว่า ไอดี วี 4 หรือ IPversion 4

การเชื่อมต่อเข้าระบบอินเทอร์เน็ต

การเชื่อมต่อเข้าระบบอินเตอร์เน็ตได้มี 2 วิธี  ดังนี้คือ


1.       การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยตรง (Direct Internet Access)  การเชื่อมต่อในลักษณะนี้มักเป็นองค์การของ  รัฐ สถาบันการศึกษาที่อนุญาตให้หน่วยงานอื่นใช้เครืองข่ายร่วมกัน  หรือผู้ที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต

2.       การเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์และโมเด็ม (Dial-up Access)  การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตประเภทนี้จะใช้สายโทรศัพท์ (Telephone Line) ที่ใช้กันตามบ้านหรือที่ทำงานทั่วไป

 

การบริการต่างๆบนอินเตอร์เน็ต


1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mail)

2. การสนทนาออนไลน์ (Online Chat)

3. เทลเน็ต (Telnet)

4. การขนถ่ายไฟล์ (File Transfer Protocol)

 

การค้นหาข้อมูลโดยใช้เว็บเบราเซอร์

          เทคนิคในการหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

1. วางแผนการหาข้อมูลที่ต้องการ

2. ใช้เครื่องมือค้นหาเว็บไซต์แบบสารบบ

3. ถ้าเครื่องมือค้นหาแบบเดียวให้ผลไม่สมบูรณ์ ให้ใช้เครื่องมือค้นหาอื่น ๆ ด้วย

4. ระบุคำนามเพื่อการค้นหาให้เฉพาะเจาะจงมากที่สุด

5. ให้แก้ไขคำหลัก (Keywords) ด้วยเครื่องหมาย + (รวม) และ – (ไม่รวม)

6. การค้นหาวลี

7. ใช้เครื่องหมาย * ช่วยในการค้นหา เช่น retriev*

8. พิมพ์คำค้นหาเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก

9. ให้ใส่หัวเรื่องหลักไว้ในส่วนต้นของการค้นหา

10. ให้ป้อนคำค้นหาข้อมูลส่วนที่สนใจให้ได้คำตอบเพียงไม่กี่ข้อ

อินทราเน็ต (Intranets) และเอ็กซ์ทราเน็ต (Extranets)

-  อินทราเน็ต เป็นระบบเครือข่ายที่ใช้ภายในองค์การมีลักษณะคล้ายกับอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ตจะใช้เบราเซอร์ เว็บไซต์ และเว็บเพจเช่นเดียวกับอินเทอร์เน็ตที่ใช้บริการแบบสาธารณะ

 -  เอ็กซ์ทราเน็ต เป็นระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ภายนอก ซึ่งองค์การจำนวนมากได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อการติดต่อระหว่างผู้ผลิต ตัวแทนจำหน่วย และลูกค้าในการทำธุรกรรมและการดูรายการสินค้าเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

         พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือการทำธุรกรรมทุกรูปแบบ (การซื้อขายสินค้า บริการ การชำระเงิน การโฆษณา และการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร โทรทัศน์ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

 

ประเภทของธุรกิจ

        1. ธุรกิจแบบบริคและมอร์ต้า (Brick-and-Mortar Business) 

2.ธุรกิจแบบคลิกและมอร์ต้า (Click-and Mortar Business) 

3.ธุรกิจแบบคลิกและคลิก (Click-and Click Business) 

 

หมวดหมู่ของสินค้าและการให้บริการหลัก ๆ สามารถแบ่งประเภทของธุรกิจได้ ดังนี้

          - ธุรกิจสื่อสาร

          - ธุรกิจโฆษณา

          - ธุรกิจการซื้อและจัดส่งสินค้า

          - ธุรกิจการศึกษาทางไกล

          - ธุรกิจฐานข้อมูลออนไลน์

          - ธุรกิจการประมูลสินค้า

          - ธุรกิจการค้าอิเล็กทรอนิกส์

          - ธุรกิจด้านการเงิน

          - ธุรกิจให้บริการด้านการท่องเที่ยว

         -ธุรกิจซื้อขายหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 

รูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

จำแนกเป็น 5 ประเภทดังนี้

ธุรกิจกับธุรกิจ(Business to Business) หรือ B-to-B หรือ B2B

ธุรกิจกับลูกค้า(Business to Customer) หรือ B-to-C หรือ B2C

ธุรกิจกับภาครัฐ(Business to Goverment) หรือ B-to-G หรือ B2G

ลูกค้ากับลูกค้า (Customer to Customer) หรือ C-to-C หรือ C2C

ภาครัฐกับประชาชน(Goverment to Customer) หรือ G-to-C หรือ G2C

 

โครงสร้างของระบบภาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

โครงสร้างหลักของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำให้เกิดการค้าขายบนเว็บไซด์ มีดังนี้

1. หน้าร้าน(Srorefront)

                 2.ระบบตะกร้ารับคำสั่งซื้อ(Shopping Cart System)

                 3.ระบบการชำระเงิน(Payment System)

                4.ระบบสมัครสมาชิก(Member System) 

                5.ระบบขนส่ง(Transportation System) 

               6.ระบบติดตามคำสั่งซื้อ(Order Tracking System)


กระบวนการทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

1. การค้นหาข้อมูล

2. การสั่งซื้อสินค้า

3. การชำระเงิน

4. การส่งมอบสินค้า

5. การให้บริการหลังการขาย

 

 edit @ 28 Jan 2009 10:52:22 by kageshiyo

edit @ 28 Jan 2009 10:55:25 by kageshiyo

edit @ 28 Jan 2009 10:57:16 by kageshiyo

edit @ 28 Jan 2009 11:03:42 by kageshiyo

edit @ 28 Jan 2009 11:33:00 by kageshiyo

edit @ 28 Jan 2009 11:48:20 by kageshiyo

edit @ 17 Feb 2009 11:39:40 by kageshiyo

Comment

Comment:

Tweet