บทที่ 6

posted on 17 Feb 2009 11:33 by kageshiyo

 

 

 

 

บทที่  6   บทบาทของระบบสารสนเทศในองค์การ

         องค์การและสิ่งแวดล้อม

      มีประกอบขององค์การ 3 ส่วนคือ  

  1.ปัจจัยหลักด้านการผลิต ได้แก่ เงินทุนและแรงงาน 

   2. การบวนการผลิต ซึ่งจะเปลี่ยนสิ่งที่นำเข้าให้เป็นผลิตภัณฑ์

 3. ผลผลิต ได้แก่ สินค้าและบริการ       ผลกระทบของระบบสารสนเทศต่อองค์การ ระบบสารสนเทศมีผลกระทบต่อกระบวนการทำงานและโครงสร้างขององค์การดังนี้

   1. ลดระดับขั้นของการจัดกา

  2. มีความคล่องตัวในการดำเนินงาน 

  3. ลดขั้นตอนการดำเนินงาน

  4. เปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการ

  5. กำหนดขอบเขตการดำเนินงานใหม่

    องค์การเสมือนจริง (Virtual Organization)      ลักษณะขององค์กรเสมือนจริงมีดังนี้  

  1. ขอบเขตขององค์การไม่ชัดเจน 

  2. ใช้เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม  

 3.มีความเป็นเลิศ  

 4. มีความไว้วางใจ 

 5. มีโอกาสทางตลาด    

    ระดับของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ      แบ่งออกเป็น  ระดับ ดังนี้   

 1. ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)  

  2. ผู้บริหารระดับปฏิบัติการ (Operational Manager)   

3. ผู้บริหารระดับกลาง (Middle Manager)  

4. ผู้บริหารระดับสูง (Senior Manager)  

ประเภทของระบบสารสนเทศ (Types of Information Systems)    ระบบสารสนเทศสามารถจัดแบ่งประเภทได้หลายวิธี ในที่นี้จะกล่าวถึงประเภทของระบบสารสนเทศที่สำคัญ 3 ประเภท ดังนี้   1.  ระบบสารสนเทศจำแนกตามประเภทของธุรกิ   

2.  ระบบสารสนเทศจำแนกตามหน้าที่ของงาน  

3.  ระบบสารสนเทศจำแนกตามลักษณะการดำเนินงาน โดยทั่วไประบบสารสนเทศที่อิงคอมพิวเตอร์ (Computer-Based Information Systems) แบ่งออกเป็น 6 ประเภทดังนี้ 

  1.  ระบบสารสนเทศประมวลผลธุรกรรม (Transaction Processing Systems: TPS) เป็น ระบบสารสนเทศประเภทแรกที่นิยมนำมาใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อการประมวลผลที่รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย และปรับปรุงการให้บริการลูกค้า  

2. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System: MIS) เป็น ระบบสารสนเทศที่โดยปกติแล้วจะประมวลผลและสรุปผลจากแฟ้มข้อมูลหรือฐานข้อมูล ที่ได้จาก TPS เพื่อจัดทำสารสนเทศตามความต้องการของผู้บริหารสำหรับนำไปใช้ในการวางแผน ควบคุม  กำกับดูแล  สั่งการ  และประกอบการตัดสินใจ  

3.  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems: DSS) เป็นระบบสารสนเทศที่นำข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ มาใช้ในการตัดสินใจ  

 4. ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Executive Information Systems: EIS หรือ Executive Support Systems: ESS) เป็นระบบสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์ปัญหา ศึกษาแนวโน้ม และการวางแผนกลยุทธ์ 

 5. ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Systems: ES) ปัญญาประดิษฐ์เป็นความพยายามที่จะพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ (ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์) ให้สามารถปฏิบัติงานเหมือนกับมนุษย์หรือเลียนแบบ การทำงานของมนุษย์ 

 6. ระบบสารสนเทศสำนักงาน (Office Information Systems: OIS) หรือ ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation Systems: OAS) เป็นระบบสารสนเทศที่นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน การทำงานของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร

 

  

edit @ 17 Feb 2009 11:51:24 by kageshiyo

edit @ 17 Feb 2009 11:54:11 by kageshiyo

edit @ 17 Feb 2009 12:26:51 by kageshiyo

Comment

Comment:

Tweet